Ο.Π ΦΡΟΥΤΩΝ

Ταυτότητα και σύντομο ιστορικό Ταυτότητα της Ο.Π

Επωνυμία: Ο.Π. ΦΡΟΥΤΩΝ –ΕΑΣ ΞΑΝΘΗΣ

Έδρα :ΑΙΜΟΥ 2 Έτος Ίδρυσης: 2004

Νομική Μορφή: ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ

Μέλη :149

Σύντομο ιστορικό Η ΕΑΣ ΞΑΝΘΗΣ συστήθηκε και λειτουργεί από το έτος 1926 με κύριες δραστηριότητες την παροχή προς τα μέλη της κάθε συνδρομής τόσο στον πρωτογενή όσο και στον δευτερογενή τομέα της παραγωγής καθώς και στον τριτογενή τομέα των υπηρεσιών. Αναλυτικότερα οι δράσεις της ΕΑΣ ΞΑΝΘΗΣ αναφέρονται στο άρθρο 3 του επισυναπτόμενου καταστατικού της οργάνωσης. Το έτος 2004 με απόφαση της γενικής συνέλευσης η ΕΑΣ ΞΑΝΘΗΣ συνέστησε ομάδα παραγωγών σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 του Κανονισμού 2200/96 και με βάση το καταστατικό λειτουργίας της ΕΑΣ ψηφίστηκε από την Ειδική Γενική Συνέλευση των μελών που ίδρυσαν την Ο.Π. ο Ειδικός Κανονισμός Λειτουργίας της Ομάδας. Υπέβαλε προς το σκοπό αυτό σχέδιο αναγνώρισης με κύρια κατεύθυνση την λειτουργία της σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών κανονισμών καθώς και επενδυτικό σχέδιο ώστε να καλύψει τις διατάξεις του άρθρου 11 του ανωτέρου κανονισμού κυρίως στους τομείς παραγωγής και εμπορίας των προϊόντων (φρούτων) των φυσικών μελών που απαρτίζουν την ομάδα παραγωγών. Το σχέδιο αναγνώρισης έτυχε της έγκρισης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και σήμερα έχει υλοποιηθεί .

Η Ο.Π.Φρούτων –ΕΑΣ Ξάνθης αναγνωρίστηκε ως Οργάνωση Παραγωγών για τα προΐόντα Ακτινίδια ,Ρόδια ,Ροδάκινα και Νεκταρίνια με την υπ΄αριθμό 2829/20-5-2010 απόφαση της πρωτοβάθμιας Επιτροπής Ειδικής Γεωργικής Αναγνώρισης της Δ/νσης Γεωργίας Ξάνθης αφού πληρούνται τα διαλαμβανόμενα στα άρθρα 122, 125 α, 125 β του καν. (ΕΚ)1234/2007 καθώς και ο ελάχιστος αριθμός μελών και η ελάχιστη αξία της εμπορεύσιμης παραγωγής του Παραρτήματος 4 του καν.266355 /11-2-2009 .   Βασικοί μέτοχοι Μέλη της Ο.Π.Φρούτων ,είναι φυσικά πρόσωπα που ανήκουν στη δύναμη της ΕΑΣ Ξάνθης και είναι παραγωγοί που καλλιεργούν Ακτινίδια , Ρόδια ,Ροδάκινα και Νεκταρίνια . Η Ο.Π. Φρούτων τηρεί Μητρώο Παραγωγών.

Σκοπός της Ομάδας είναι :

  • Η συγκέντρωση της παραγωγής και η διάθεση της παραγωγής των μελών της Ομάδας εξασφαλίζοντας με τον προγραμματισμό της παραγωγής την βελτίωση της ποιότητας καθώς και την εμπορία της παραγωγής . Η μείωση του κόστους παραγωγής και η ρύθμιση των τιμών των παραγωγών .
  • Η τεχνική στήριξη των παραγωγών και η προώθηση καλλιεργητικών μεθόδων και τεχνικών παραγωγής και διαχείρισης των αποβλήτων που σέβονται το περιβάλλον.
  • Η θέσπιση κοινών κανόνων παραγωγής και εμπορίας καθώς και κανόνων προστασίας του περιβάλλοντος υποχρεωτικούς για όλα τα μέλη.

Η Ο.Π. Φρούτων ΕΑΣ Ξάνθης από τη δημιουργία της και μετά συγκέντρωνε την παραγωγή των παραγωγών –μελών και την μετέφερε σε εγκαταστάσεις -ψυγεία –διαλογητήρια άλλων Συνεταιρισμών και από εκεί διέθετε την παραγωγή για λογαριασμό των παραγωγών μελών της .Από τον Σεπτέμβριο του 2009 και λόγω της ολοκλήρωσης του έργου Ψυγεία –Διαλογητήρια της Ο.Π. Φρούτων στο Ορφανό Ξάνθης η Ομάδα συγκεντρώνει την παραγωγή Ακτινιδίων και Ροδιών στις εγκαταστάσεις της . Εφαρμόζει Σύστημα Ολοκληρωμένης διαχείρισης στην καλλιέργεια Ακτινιδίων, Ροδιών, Επιτραπέζιων Ροδάκινων και Νεκταρινιών AGRO-2.1-2.2, στοχεύοντας στην ισόρροπη ανάπτυξη μιας οικονομικής και κερδοφόρας παραγωγής με σεβασμό στο περιβάλλον και στην ασφάλεια τόσο του παραγωγού όσο και του τελικού καταναλωτή. Οι σύγχρονες κτιριακές και μηχανολογικές εγκαταστάσεις του Συσκευαστηρίου είναι πιστοποιημένες σύμφωνα με τις απαιτήσεις του ISO 22000 : 2005 , δίνοντας τη δυνατότητα για τυποποίηση – συσκευασία – συντήρηση νωπών φρούτων και παρέχοντας τις προϋποθέσεις για δυναμική εμπορία οπωροκηπευτικών τόσο στην εγχώρια όσο και στη διεθνή αγορά.