Τα δικαιολογητικά για αίτηση εξισωτικής με τη δήλωση ΟΣΔΕ.

Τα δικαιολογητικά τα οποία είναι απαραίτητα για την υποβολή της δήλωσης είναι τα εξής:

Αντίγραφο της ετήσιας δήλωσης φορολογίας εισοδήματος (Ε1 2015).Σε περίπτωση φιλοξενίας το Ε1 2015 του ιδιοκτήτη του σπιτιού που φιλοξενείται.

Αντίγραφο του ετήσιου εκκαθαριστικού σημειώματος 2015 (σε περίπτωση που δεν είναι διαθέσιμο κατά την υποβολή , υποχρεούται να το προσκομίσει όταν είναι διαθέσιμο). Στην περίπτωση που δεν υποβάλλεται φορολογική δήλωση, υπεύθυνη δήλωση με βεβαίωση από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. ότι δεν υποχρεούται να υποβάλλει φορολογική δήλωση.

 

Άδεια μετακίνησης προς θερινό βοσκότοπο και από θερινό βοσκότοπο.

– Απόφαση ένταξης στο πρόγραμμα νέων αγροτών.

– Βεβαίωση ΠΕΙΡΑΙΩΣ ότι είναι διάδοχος γεωργός δικαιούχου πρόωρης σύνταξης και από ποιά ημερομηνία.

– Πράσινο Πιστοποιητικό του Οργανισμού «ΔΗΜΗΤΡΑ» εφόσον υπάρχει

Οι Δασεργάτες βεβαίωση ασφαλιστικού ταμείου ή φορέα εργασίας.

 

Αν δηλώνονται εισοδήματα από μισθωτές υπηρεσίες :

Βεβαίωση ασφαλιστικού ταμείου ή φορέα εργασίας σχετικά με τον αριθμό των ημερομισθίων.

– Βεβαίωση ασφαλιστικού ταμείου σχετικά με το είδος της σύνταξης που λαμβάνει ο αιτών/η αιτούσα (αν οι μισθωτές υπηρεσίες προέρχονται από συντάξεις)

– Βεβαίωση φορέα χορήγησης επιδομάτων (πολυτεκνίας, ανεργίας κ.λ.π) αν οι μισθωτές προέρχονται από επιδόματα.

 

Αν δηλώνονται εισοδήματα από εμπορικές επιχειρήσεις :

i) Αντίγραφο μηχανογραφικού δελτίου οικονομικών στοιχείων επιχειρήσεων& επιτηδευματιών (Ε3 2015)

ii) βεβαίωση έναρξης εργασιών φυσικού προσώπου επιτηδευματία