Όλα τα άρθρα του/της admin

Yποβολής Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης για το έτος 2015 μετά την καταληκτική ημερομηνία 15-6-2015

Σε συνέχεια της προηγούμενης ανακοίνωσης του ΟΠΕΚΕΠΕ με θέμα την καταληκτική ημερομηνία υποβολής της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης, σας γνωρίζουμε ότι η εμπρόθεσμη υποβολή της ΕΑΕ 2015 έληξε στις 15-6-2015.

Δεδομένου ότι η υποβολή της ΕΑΕ 2015 αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για κατανομή των νέων δικαιωμάτων για την προγραμματική περίοδο 2015-2020, καλούνται όσοι παραγωγοί δεν έχουν υποβάλει ακόμη Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης να σπεύσουν είτε στις πύλες εισαγωγής και υποβολής των αιτήσεων είτε μέσω της on-line εφαρμογής υποβολής, προκειμένου να υποβάλουν τις αιτήσεις τους για το έτος 2015, λαμβάνοντας υπόψη τα ακόλουθα σχετικά με τις μειώσεις που επιφέρει η εκπρόθεσμη υποβολή της ΕΑΕ 2015 :

  1. της αίτησης ενίσχυσης, συνεπάγεται μείωση των ποσών που ο κάτοχος εκμετάλλευσης θα είχε δικαίωμα να λάβει ως ενίσχυση, εάν η αίτηση είχε υποβληθεί εμπρόθεσμα, κατά 1% ανά εργάσιμη ημέρα.
  2. της αίτησης χορήγησης δικαιωμάτων ενίσχυσης, συνεπάγεται μείωση των ποσών που πρέπει να καταβληθούν κατά το συγκεκριμένο έτος σε σχέση με τα δικαιώματα ενίσχυσης που πρόκειται να χορηγηθούν στον δικαιούχο, κατά 3 % ανά εργάσιμη ημέρα   Επισημαίνεται ότι οι ανωτέρω ποινές δεν επιφέρουν καμία μείωση στον αριθμό των δικαιωμάτων της ενιαίας ενίσχυσης που κατέχει ο γεωργός, παρά μόνο στα δικαιούμενα ποσά για το τρέχον έτος ενίσχυσης.

Τέλος, σε περίπτωση καθυστέρησης μεγαλύτερης των 25 ημερολογιακών ημερών (δηλαδή υποβολής της αίτησης μετά την Παρασκευή 10 Ιουλίου 2015), η αίτηση θεωρείται απαράδεκτη.   Το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Άμεσων Ενισχύσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ θα κλείσει ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ στις 11 Ιουλίου 2015.   Η υποβολή των αιτήσεων μέσω της online Εφαρμογής του ΟΠΕΚΕΠΕ θα είναι δυνατή έως 30 Ιουνίου 2015, έτσι ώστε να συμπεριληφθούν στον κεντρικό μηχανογραφικό έλεγχο αποσφαλμάτωσης που θα πραγματοποιηθεί από 1-10/7/2015.            

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΟΠΕΚΕΠΕ                                                                                                                       

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΩΥΣΙΔΗΣ

Αιγοπρόβατα πάνω από 1ος έτους και 6 τόνους γάλα για συνδεδεμένη

Σε δύο δράσεις, για πεδινά και ορεινά και με την υποχρέωση ένας αιγοπροβατοτρόφος να έχει αίγες και προβατίνες πάνω από ενός έτους και να παραδίδει τουλάχιστον 6 τόνους γάλακτος για τις μειονεκτικές και 10 τόνους για τις πεδινές περιοχές χωρίζεται το καθεστώς της συνδεδεμένης στο πρόβειο και αίγειο κρέας, σύμφωνα με τη σχετική απόφαση.

O προϋπολογισμός για το 2015 στα πεδινά ανέρχεται στα 11,5 εκατ. ευρώ, ενώ για τα ορεινά σχεδόν στο διπλάσιο στα 21,7 εκατ. ευρώ.
O προϋπολογισμός για το 2015 στα πεδινά ανέρχεται στα 11,5 εκατ. ευρώ, ενώ για τα ορεινά σχεδόν στο διπλάσιο στα 21,7 εκατ. ευρώ.
Η συνδεδεμένη ενίσχυση για το αιγοπρόβειο κρέας μοιράζεται σε δύο δράσεις, μία για τις πεδινές και μία για τις ορεινές και μειονεκτικές περιοχές, με τη μερίδα του λέοντος να αφορά τις προβατίνες και τις αίγες των περιοχών με ειδικά μειονεκτήματα. O συνολικός ετήσιος προϋπολογισμός για το 2015 στα πεδινά ανέρχεται στα 11,5 εκατ. ευρώ, ενώ για τα ορεινά φτάνει σχεδόν στο διπλάσιο στα 21,7 εκατ. ευρώ. Στις υποχρεώσεις των κτηνοτρόφων είναι και η παράδοση πρόβειου ή και αίγειου γάλακτος σε εγκεκριμένες μονάδες μεταποίησης, τουλάχιστον 6 τόνων για τις μειονεκτικές περιοχές και 10 τόνων για τις πεδινές. Βρείτε εδώ ολόκληρο το σχετικό ΦΕΚ με τις Καθορισμός λεπτομερειών για τη συνδεδεμένη στο πρόεβιο και αίγειο κρέας.pdf   Σύμφωνα με την απόφαση ισχύουν τα εξής: Άρθρο 1 Πεδίο Εφαρμογής Με την παρούσα απόφαση καθορίζονται οι αναγκαίες λεπτομέρειες εφαρμογής του άρθρου 52 του Κανονισμού (ΕE) 1307/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, για τη χορήγηση της συνδεδεμένης στήριξης στον τομέα πρόβειου και αίγειου κρέατος. Ειδικότερα αφορά στις δράσεις: − Δράση 1: Χορήγηση συνδεδεμένης στήριξης στους κτηνοτρόφους των ορεινών /μειονεκτικών/ με ειδικά μειονεκτήματα περιοχών, που εκτρέφουν προβατίνες ή/και αίγες στις περιοχές αυτές και στους κτηνοτρόφους που μετακινούνται από πεδινή σε ορεινή / μειονεκτική / με ειδικά μειονεκτήματα περιοχή, − Δράση 2: Χορήγηση συνδεδεμένης στήριξης στους κτηνοτρόφους πεδινών περιοχών που εκτρέφουν προβατίνες ή/και αίγες στις περιοχές αυτές. Οι δράσεις του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται από το έτος 2015 και μετά.   Άρθρο 2 Προϋπολογισμός και πόροι χρηματοδότησης 1. Ο συνολικός ετήσιος προϋπολογισμός για την ενίσχυση των κτηνοτρόφων που εκτρέφουν προβατίνες ή και αίγες: • σε πεδινές περιοχές, παράγουν και παραδίδουν πρόβειο ή και αίγειο γάλα σε εγκεκριμένες μονάδες μεταποίησης, ανέρχεται για το έτος 2015 στα 11.500.000 €, για το έτος 2016 11.364,614€, για το έτος 2017 11.229.075€ για το έτος 2018, 11.105.262€, για το έτος 2019 10.981.459€, και για το έτος 2020 10.981.459€ και • σε ορεινές / μειονεκτικές / με ειδικά μειονεκτήματα περιοχές, καθώς και οι μετακινούμενοι, που παράγουν και παραδίδουν πρόβειο ή και αίγειο γάλα σε εγκεκριμένες μονάδες μεταποίησης ανέρχεται για το έτος 2015 στα 21.700.000€, για το έτος 2016 21.444.532€, για το έτος 2017 21.188.777€, για το έτος 2018 20.955.146€, για το έτος 2019 20.721.536€, και για το έτος 2020 20.721.536€. 2. Η χρηματοδότηση της ενίσχυσης προέρχεται από τους πόρους του άρθρου 53 του Κανονισμού (ΕΕ) 1307/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. Άρθρο 3 Όροι επιλεξιμότητας Επιλέξιμα για την ενίσχυση της παρούσας απόφασης είναι οι προβατίνες ή και αίγες που παράγουν και παραδίδουν γάλα κατά το έτος ενίσχυσης και ειδικότερα: Ι) Όσον αφορά στη Δράση 1 Α. − Η έδρα των αιγοπροβατοτροφικών εκμεταλλεύσεων, πρέπει να βρίσκεται εντός Δήμου, Δημοτικού ή κοινοτικού διαμερίσματος, ή οικισμού των ορεινών/μειονεκτικών/με λοιπά μειονεκτήματα περιοχών της χώρας, όπως αυτές ορίζονται κάθε φορά. − Τουλάχιστον το 50% της έκτασης που δηλώνεται, στην ενιαία αίτηση ενίσχυσης, πρέπει να βρίσκεται εντός ορεινών/μειονεκτικών/με λοιπά μειονεκτήματα περιοχών, εφόσον στην εν λόγω αίτηση δηλώνεται έκταση. − Ως ορεινές και μειονεκτικές περιοχές νοούνται όσες ορίζονται με την οδηγία 85/148/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 29ης Ιανουαρίου 1985 για την τροποποίηση της οδηγίας 81/645/ΕΟΚ περί κοινοτικού καταλόγου των μειονεκτικών γεωργικών περιοχών κατά την έννοια της οδηγίας 75/268/ΕΟΚ (Ελλάδα) όπως αυτή τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 94/516/ΕΚ απόφαση της Επιτροπής της 27ης Ιουλίου 1994 που τροποποιεί τα όρια των μειονεκτικών περιοχών στην Ελληνική Δημοκρατία στα πλαίσια της οδηγίας 75/268/ΕΟΚ του Συμβουλίου, όπως ισχύει κάθε φορά. − Στην περίπτωση των μετακινούμενων κτηνοτρόφων, η έδρα εκμετάλλευσης πρέπει να βρίσκεται σε πεδινή περιοχή της χώρας (50% δηλούμενης έκτασης σε πεδινή περιοχή, εφόσον δηλώνεται έκταση) με μετακίνηση του κοπαδιού σε ορεινή/μειονεκτική/με λοιπά μειονεκτήματα περιοχή. Η μετακίνηση πραγματοποιείται τουλάχιστον στο 90% του συνολικού αριθμού των αιγοπροβάτων του κοπαδιού για τουλάχιστον 90 ημέρες. Β. − Παράγουν και παραδίδουν πρόβειο ή και αίγειο γάλα σε εγκεκριμένες μονάδες μεταποίησης όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 6 της παρούσας, συνολική επιλέξιμη ποσότητα γάλακτος (πρόβειο και αίγειο), τουλάχιστον 6 τόνων, κατά τη διάρκεια του έτους για το οποίο υποβάλλεται η αίτηση ενίσχυσης. Εξαιρούνται οι περιπτώσεις ανωτέρας βίας και εξαιρετικών περιστάσεων δεόντως αιτιολογημένων. − Το πρόβειο ή/και αίγειο γάλα που παράγουν και παραδίδουν πρέπει να έχει Ολική Μικροβιακή Χλωρίδα (στο εξής Ο.Μ.Χ.) μικρότερη ή ίση των 1.000.000/ml. Ως συγκρίσιμη με την ανωτέρω τιμή Ο.Μ.Χ. για κάθε κτηνοτρόφο λαμβάνεται, ο γεωμετρικός μέσος όρος του συνόλου των επιμέρους μετρήσεων Ο.Μ.Χ. κατά τη διάρκεια του έτους. − Ο υπολογισμός του ανωτέρω μέσου όρου προκύπτει από το σύνολο των δειγματοληψιών που διενεργήθηκαν κατά τη διάρκεια του έτους ενίσχυσης, οι οποίες δεν μπορεί να είναι λιγότερες από τέσσερις ανά δικαιούχο, κατανεμημένες, κατά το δυνατόν, σε όλη τη διάρκεια του έτους. Γ. Η ελάχιστη αναλογία ποσότητας γάλακτος – αριθμού επιλέξιμων προβατίνων ή/και αιγών και η σχετική διαδικασία ελέγχου καθορίζεται στο άρθρο 8 της παρούσας απόφασης. ΙΙ) Όσον αφορά στη Δράση 2 Α. − έδρα των αιγοπροβατοτροφικών εκμεταλλεύσεων, πρέπει να βρίσκεται εντός Δήμου, Δημοτικού ή κοινοτικού διαμερίσματος, ή οικισμού των πεδινών περιοχών της χώρας, όπως αυτές ορίζονται κάθε φορά. − Τουλάχιστον το 50% της έκτασης που δηλώνεται, στην ενιαία αίτηση ενίσχυσης, πρέπει να βρίσκεται εντός πεδινών περιοχών, εφόσον στην εν λόγω αίτηση δηλώνεται έκταση. Β. − Παράγουν και παραδίδουν πρόβειο ή και αίγειο γάλα σε εγκεκριμένες μονάδες μεταποίησης όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 6 της παρούσας, συνολική επιλέξιμη ποσότητα γάλακτος (πρόβειο και αίγειο), τουλάχιστον 10 τόνων, κατά τη διάρκεια του έτους για το οποίο υποβάλλεται η αίτηση ενίσχυσης. Εξαιρούνται οι περιπτώσεις ανωτέρας βίας και εξαιρετικών περιστάσεων δεόντως αιτιολογημένων. − Το πρόβειο ή/και αίγειο γάλα που παράγουν και παραδίδουν πρέπει να έχει Ολική Μικροβιακή Χλωρίδα (στο εξής Ο.Μ.Χ.) μικρότερη ή ίση των 1.000.000/ml. Ως συγκρίσιμη με την ανωτέρω τιμή Ο.Μ.Χ. για κάθε κτηνοτρόφο λαμβάνεται, ο γεωμετρικός μέσος όρος του συνόλου των επιμέρους μετρήσεων Ο.Μ.Χ. κατά τη διάρκεια του έτους. − Ο υπολογισμός του ανωτέρω μέσου όρου προκύπτει από το σύνολο των δειγματοληψιών που διενεργήθηκαν κατά τη διάρκεια του έτους ενίσχυσης, οι οποίες δεν μπορεί να είναι λιγότερες από τέσσερις ανά δικαιούχο, κατανεμημένες, κατά το δυνατόν, σε όλη τη διάρκεια του έτους. Γ. Η ελάχιστη αναλογία ποσότητας γάλακτος – αριθμού επιλέξιμων προβατίνων ή/και αιγών και η σχετική διαδικασία ελέγχου καθορίζεται στο άρθρο 8 της παρούσας απόφασης. ΙΙΙ) Βάσει του άρθρου 54 του Καν. (ΕΕ) 639/2014 της Επιτροπής αποκλείονται της συνδεδεμένης ενίσχυσης (Δράση 1 και 2) οι κτηνοτρόφοι που ενισχύονται στο πλαίσιο της παραγράφου 4 του άρθρου 52 του Καν. (ΕΕ) 1307/2013. Άρθρο 4 Καθορισμός και καταβολή ενίσχυσης 1. Η ενίσχυση καταβάλλεται υπό τη μορφή συνδεδεμένης στήριξης, ανά επιλέξιμο ζώο, σε ετήσια βάση. 2. Το ακριβές ύψος ενίσχυσης για κάθε έτος καθορίζεται με Απόφαση του Υπουργού Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, σύμφωνα με το άρθρο 53 του Καν (ΕΕ) 639/2014, μετά από εισήγηση της Διεύθυνσης Διαχείρισης Ζωικών Γενετικών Πόρων και Συστημάτων Εκτροφής Ζώων (εφεξής ΔΔΖΓΠ&ΣΕΖ). Για το σκοπό αυτό ο Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (εφεξής Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.) γνωστοποιεί εγκαίρως στην ΔΔΖΓΠ&ΣΕΖ, το συνολικό αριθμό επιλέξιμων ζώων ανά έτος μετά την ολοκλήρωση όλων των ελέγχων. Τα εν λόγω στοιχεία κοινοποιούνται και στην Γεν. Δ/νση Βιώσιμης Αγροτικής Ανάπτυξης.

Πηγή : agronews

Πιστοποιητικό φυτοπροστασίας και με τις μισές ερωτήσεις σωστές

Κατά 30% μειωμένες θα είναι οι ερωτήσεις που θα κληθούν να απαντήσουν όσοι παραγωγοί συμμετάσχουν σε εξετάσεις για απόκτηση πιστοποιητικού ορθολογικής χρήσεως γεωργικών φαρμάκων. Επιπλέον, θα έχουν την ευχέρεια να απαντήσουν σωστά στις 20 από τις 40 συνολικά διαθέσιμες ερωτήσεις, δηλαδή στο 50% του ερωτηματολογίου.

 

Έτσι, κατά τον αναπληρωτή υπουργό Βαγγέλη Αποστόλου, απλοποιείται όλη η διαδικασία των εξετάσεων για τους αγρότες.
Έτσι, κατά τον αναπληρωτή υπουργό Βαγγέλη Αποστόλου, απλοποιείται όλη η διαδικασία των εξετάσεων για τους αγρότες.
Έτσι, κατά τον αναπληρωτή υπουργό Βαγγέλη Αποστόλου, απλοποιείται όλη η διαδικασία των εξετάσεων, ενώ στο ίδιο πλαίσιο προχωρά η ενεργοποίηση των δημοσίων φορέων για παροχή δωρεάν κατάρτισης στους παραγωγούς, οι οποίοι θα μπορούν να δίνουν εξετάσεις μόνο με την πληρωμή του παράβολου, που από τα 100 ευρώ θα κατέβει έως το τέλος Αυγούστου στα 25 ευρώ και από τότε έως το τέλος του χρόνου θα πάει στα 50 ευρώ. Ολόκληρη η ομιλία Αποστόλου σε απάντηση ερώτησης του Δημήτρη Κοδέλα Αγαπητέ συνάδελφε, όπως γνωρίζετε, προτεραιότητα του Υπουργείου μας αποτελεί η βοήθεια προς τους παραγωγούς, ώστε να χρησιμοποιούν σωστά και ορθολογικά τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα και βεβαίως να τους διευκολύνουμε στη διαδικασία κατάρτισης και πιστοποίησης. Ωστόσο, υπάρχει ένας Κανονισμός ο οποίος μας υποχρεώνει σε ορισμένα πράγματα. Θα προσπαθήσουμε να τα συνδυάσουμε και τα δύο, απλουστεύοντας κυρίως τις διαδικασίες και καθιστώντας τες ταυτόχρονα αποτελεσματικές. Μόλις πριν από λίγες μέρες ανακοινώσαμε ότι η διαδικασία πιστοποίησης των αγροτών θα γίνεται υπό την ευθύνη του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης στις εκπαιδευτικές και ερευνητικές δομές του Οργανισμού «ΕΛΓΟ- ΔΗΜΗΤΡΑ», καθώς και στις περιφερειακές του υπηρεσίες. Προχωράμε, δηλαδή, στην ενεργοποίηση των δημοσίων φορέων για παροχή δωρεάν κατάρτισης στους παραγωγούς, οι οποίοι θα μπορούν να δίνουν εξετάσεις μόνο με την πληρωμή του παράβολου, που από τα 100 ευρώ θα κατέβει έως το τέλος Αυγούστου στα 25 ευρώ και από τότε έως το τέλος του χρόνου θα πάει στα 50 ευρώ. Κυρίως το κάνουμε για να έρθουν οι αγρότες έγκαιρα και να προχωρήσουν στη συγκεκριμένη διαδικασία. Επίσης, απλοποιείται όλη η διαδικασία των εξετάσεων, με μείωση του συνολικού αριθμού των ερωτήσεων κατά 30%, ενώ κατά τη διάρκεια των εξετάσεων οι παραγωγοί θα πρέπει να απαντήσουν επιτυχώς σε είκοσι από τις σαράντα ερωτήσεις. Νομίζω πως μπαίνουμε σε μια διαδικασία απλούστευσης. Όσον αφορά, βεβαίως, το σχέδιο για την ορθολογική χρήση των φαρμάκων, σας είπα ότι υπάρχει η συγκεκριμένη Οδηγία. Εμείς, ξεκινώντας μια προσπάθεια, θα προσπαθήσουμε να απλοποιήσουμε όλη αυτή τη διαδικασία. Βασικά στη διαδικασία συμμετέχουν δημόσιοι φορείς, αλλά και ιδιωτικοί φορείς. Ορισμένοι από τους δημόσιους φορείς είναι ο «ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ», τα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, το «Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο», αλλά και οποιοσδήποτε άλλος δημόσιος φορέας που μπορεί να παράσχει το συγκεκριμένο αντικείμενο. Υπάρχουν και ιδιωτικοί φορείς που θα μπουν σε πρώτη φάση στη συγκεκριμένη διαδικασία. Αυτά, όμως, με ένα συγκεκριμένο χρονικό ορίζοντα, διότι, όπως είπαμε, στόχος μας είναι πρωταρχικό ρόλο να παίζουν οι δημόσιοι φορείς και όσο το δυνατόν στη διαδρομή να καλύπτουν τις ανάγκες του αγροτικού χώρου, οι οποίες ανάγκες οπωσδήποτε δεν θα συνοδεύονται και με καταβολή οποιουδήποτε -ούτε καν ελαχίστου- τιμήματος. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, όλα πλέον πάνε στους δημόσιους φορείς, καταργώντας, ουσιαστικά, μέσα από αυτή τη διαδικασία τους ιδιώτες. Δευτερολογία Είναι πολλαπλά τα προβλήματα του αγροτικού χώρου. Στόχος μας είναι η ριζοσπαστική αντιμετώπισή τους. Μπορούμε, μεθοδικά, μέσα από διαδικασίες που δείχνουν τον δρόμο, να τα αντιμετωπίσουμε. Και το αναφέρω ως παράδειγμα, μια και στην τοποθέτησή σας το είπατε κι εσείς: Είναι δυνατόν τώρα να μιλάμε για ένα έργο που, αν το συγκρίνουμε με τις δυνατότητες που έχει ο ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ και με όλη την εξάπλωσή του στην υπόλοιπη Ελλάδα, να συζητάμε ποιος θα κάνει τη συγκεκριμένη δουλειά; Αγαπητοί συνάδελφοι, ιδιαίτερα όσον αφορά την αξιοποίηση των δυνατοτήτων του Υπουργείου, της ακίνητης περιουσίας του, των εγκαταστάσεων του Υπουργείου, θα έλεγα ότι πραγματικά επικρατεί ένα μπάχαλο, το οποίο πρέπει οπωσδήποτε να αντιμετωπίσουμε. Κυρίως πρέπει να το βάλουμε σε μία πορεία αξιοποίησης όλων αυτών των δυνατοτήτων που έχει. Ειλικρινά –και αναφέρομαι γενικότερα στους οργανισμούς και στην όλη λειτουργία τους- υπάρχουν τέτοιες αγκυλώσεις, τέτοιες εξαρτήσεις, τέτοια διάρθρωση που μας δημιουργεί εμπόδια. Θα τα αντιμετωπίσουμε όμως. Και πραγματικά χρειαζόμαστε τη βοήθεια των Βουλευτών, όλων των φορέων του αγροτικού χώρου, για να μπορέσουν όλες αυτές οι δυνατότητες που κουβεντιάζαμε προηγουμένως και που όλοι αποδεχόμαστε για τον αγροτικό χώρο, με μία προσπάθεια και με λίγες αλλαγές, να υλοποιηθούν. Θα είμαστε σε διαρκή επικοινωνία. Θα παρακολουθούμε τα ζητήματα. Αρχίζει το συγκεκριμένο πρόγραμμα. Έχουν γίνει έρευνες. Δεν θέλω να στεναχωρήσω τους αγρότες, αλλά και οι ίδιοι γνωρίζουν αυτήν τη διαδικασία της παράνομης χρήσης. Βεβαίως, μην ξεχνάμε ότι υπάρχει και μια συγκυρία οικονομική που τους έχει κυριολεκτικά εξαθλιώσει. Άρα, να είμαστε όλοι μαζί σε αυτήν την προσπάθεια για να έχουμε ένα τελικό αποτέλεσμα που κυρίως θα φέρει τον αγροτικό χώρο στην ελληνική κοινωνία στη θέση που του αρμόζει και του αξίζει.
Δείτε εδώ την απάντηση του Αναπληρωτή Υπουργού: https://www.youtube.com/watch?v=JFQtDmM1QvI&feature=youtu.be

πηγή : agronews

Μέχρι τις 2 Ιουνίου Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης 2015 (ΟΣΔΕ) και Εξισωτικής Αποζημίωσης 2015

Μέχρι τις 2 Ιουνίου τελικά με βάση πληροφόρηση από το γραφείο της αντιπροέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ, κας Γιάντση και όχι στις 15 Μαΐου έχουν περιθώριο παλιοί και νέοι δικαιούχοι προκειμένου να υποβάλουν τις αιτήσεις και τα δικαιολογητικά τους μαζί με την Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης, ώστε να συμμετάσχουν στα Μέτρα της εξισωτικής αποζημίωσης του 2015.

Σύμφωνα με την πρόσκληση για την «Εξισωτική Αποζημίωση 2015» που υπογράφει ο γενικός γραμματέας κοινοτικών πόρων, Χαράλαμπος Κασίμης το ποσό με το οποίο θα ενισχυθούν συνολικά οι δικαιούχοι ανέρχεται στα 120 εκατ. ευρώ, ενώ το ύψος των ενισχύσεων και οι δεσμεύσεις μένουν ίδιες με τις περυσινές.

Μάλιστα, σύμφωνα με την παράγραφο 6 της στα Μέτρα (211 και 212) μπορούν να ενταχθούν φυσικά πρόσωπα, που κατά περίπτωση πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

• Είναι γεωργοί και αρχηγοί γεωργικής εκμετάλλευσης που κατοικούν μόνιμα σε Δημοτικές ή Τοπικές Κοινότητες ή Οικισμούς των περιοχών παρέμβασης (Ορεινές και Μειονεκτικές περιοχές).

Κατά παρέκκλιση δύνανται να κριθούν δικαιούχοι και κάτοικοι που κατοικούν μόνιμα στις λοιπές περιοχές, εφόσον έχουν την ιδιότητα του μετακινούμενου κτηνοτρόφου στις περιοχές παρέμβασης και μετακινούν τουλάχιστον 5 Μονάδες Μεγάλων Ζώων (Μ.Μ.Ζ.) για διάστημα τουλάχιστον 5 μηνών .

• Είναι ενήλικα άτομα με πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα και δεν έχουν αποχωρήσει (είτε λόγω συνταξιοδότησης, είτε λόγω ένταξής τους στο μέτρο της Πρόωρης Συνταξιοδότησης ή για άλλους λόγους) από την ενεργό επαγγελματική δραστηριότητα.

• Κατέχουν νόμιμα και αξιοποιούν οικογενειακή γεωργική εκμετάλλευση εντός των ορίων των Ορεινών ή των Μειονεκτικών και με ειδικά προβλήματα περιοχών, μεγέθους ελάχιστης χρησιμοποιούμενης έκτασης 2Ha, συνυπολογιζόμενης και της χρησιμοποιούμενης γεωργικής έκτασης στις Μειονεκτικές και με ειδικά προβλήματα περιοχές ή στις Ορεινές αντίστοιχα.

• Το συνολικό οικογενειακό εξωαγροτικό τους εισόδημα δεν υπερβαίνει ετησίως το 150% του Εισοδήματος Αναφοράς.

• Είναι εγγεγραμμένοι στο ΜΑΑΕ.

• Οι νεοεισερχόμενοι αγρότες θα πρέπει να πληρούν τις προϋποθέσεις (συμπεριλαμβανομένου και του εισοδήματος) για να μπορούν να ενταχθούν στα Μέτρα 211 και 212. Οι δικαιούχοι του Μέτρου των Νέων Γεωργών για την πρώτη τριετία μετά την ένταξή τους, δεν υποχρεούνται να πληρούν την προϋπόθεση του 25% γεωργικού εισοδήματος επί του συνολικού.

Βρείτε εδώ ολόκληρη τη σχετική εγκύκλιο με την Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την εξισωτική του 2015.pdf

 

5. Δικαιούχοι (Παλαιοί και Νέοι)

Στα Μέτρα μπορούν να ενταχθούν φυσικά πρόσωπα, που κατά περίπτωση πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

– Είναι γεωργοί και αρχηγοί γεωργικής εκμετάλλευσης που κατοικούν μόνιμα σε Δημοτικές ή Τοπικές Κοινότητες ή Οικισμούς των περιοχών παρέμβασης (Ορεινές και Μειονεκτικές περιοχές).

Κατά παρέκκλιση δύνανται να κριθούν δικαιούχοι και κάτοικοι που κατοικούν μόνιμα στις λοιπές περιοχές, εφόσον έχουν την ιδιότητα του μετακινούμενου κτηνοτρόφου στις περιοχές παρέμβασης και μετακινούν τουλάχιστον 5 Μονάδες Μεγάλων Ζώων (Μ.Μ.Ζ.) για διάστημα τουλάχιστον 5 μηνών .

– Είναι ενήλικα άτομα με πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα και δεν έχουν αποχωρήσει (είτε λόγω συνταξιοδότησης, είτε λόγω ένταξής τους στο μέτρο της Πρόωρης Συνταξιοδότησης ή για άλλους λόγους) από την ενεργό επαγγελματική δραστηριότητα.

– Κατέχουν νόμιμα και αξιοποιούν οικογενειακή γεωργική εκμετάλλευση εντός των ορίων των Ορεινών ή των Μειονεκτικών και με ειδικά προβλήματα περιοχών, μεγέθους ελάχιστης χρησιμοποιούμενης έκτασης 2Ha, συνυπολογιζόμενης και της χρησιμοποιούμενης γεωργικής έκτασης στις Μειονεκτικές και με ειδικά προβλήματα περιοχές ή στις Ορεινές αντίστοιχα.

– Το συνολικό οικογενειακό εξωαγροτικό τους εισόδημα δεν υπερβαίνει ετησίως το 150% του Εισοδήματος Αναφοράς.

– Είναι εγγεγραμμένοι στο ΜΑΑΕ.

– Οι νεοεισερχόμενοι αγρότες θα πρέπει να πληρούν τις προϋποθέσεις (συμπεριλαμβανομένου και του εισοδήματος) για να μπορούν να ενταχθούν στα Μέτρα 211 και 212. Οι δικαιούχοι του Μέτρου των Νέων Γεωργών για την πρώτη τριετία μετά την ένταξή τους, δεν υποχρεούνται να πληρούν την προϋπόθεση του 25% γεωργικού εισοδήματος επί του συνολικού.

– Λοιπές προϋποθέσεις που προβλέπονται στις εφαρμοστικές αποφάσεις του προγράμματος.

 

11. Απαιτούμενα δικαιολογητικά:

Α. Για την οριστικοποίηση της αίτησης θα πρέπει να κατατεθούν με τον φυσικό φάκελο της

αίτησης τα ακόλουθα δικαιολογητικά και παράλληλα να είναι σε ηλεκτρονική μορφή ( από σαρωτή /scanner):

1. Φωτοτυπία και των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας Σε περίπτωση που έχει υποβληθεί με την ΑΕΕ 2014 και εξακολουθεί να ισχύει δεν απαιτείται εκ νέου προσκόμιση.

2. Αν δηλώνονται εισοδήματα από μισθωτές υπηρεσίες:

– Βεβαίωση ασφαλιστικού ταμείου ή φορέα εργασίας σχετικά με τον αριθμό των ημερομισθίων (αν οι μισθωτές υπηρεσίες προέρχονται από ημερομίσθια).

– Βεβαίωση ασφαλιστικού ταμείου σχετικά με το είδος της σύνταξης που λαμβάνει ο αιτών/η αιτούσα (αν τα εισοδήματα προέρχονται από συντάξεις).

– Βεβαίωση φορέα χορήγησης επιδομάτων (πολυτεκνίας, ανεργίας, κ.λπ.) (αν τα εισοδήματα προέρχονται από επιδόματα).

3. Αν δηλώνονται εισοδήματα από εμπορικές επιχειρήσεις:

– Αντίγραφο του Μηχανογραφικού Δελτίου Οικονομικών Στοιχείων Επιχειρήσεων και Επιτηδευματιών (Ε3).

– Βεβαίωση Έναρξης Εργασιών Φυσικού Προσώπου Επιτηδευματία.

– Απόφαση ένταξης σε πρόγραμμα του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης

Περιβάλλοντος και Ενέργειας (πρώην Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων) που σχετίζεται με αγροτουρισμό ή αγροβιοτεχνία (π.χ. LEADER, ΟΠΑΑΧ κ.λ.π.) (αν το εισόδημα από εμπορικές επιχειρήσεις προέρχεται από αγροτουρισμό ή αγροβιοτεχνία).

4. Αν δηλώνονται εισοδήματα από ελευθέρια επαγγέλματα:

– Παραστατικά απόδειξης της πηγής προέλευσης του εισοδήματος από Ελευθέρια Επαγγέλματα.

Β. Για την πληρωμή θα πρέπει να κατατεθούν τα ακόλουθα δικαιολογητικά κατά περίπτωση:

5. Για τους παραγωγούς που δηλώνουν ζωικό κεφάλαιο:

– Μητρώο ενημερωμένο κατά την ημερομηνία της αίτησης

– Μητρώο ενημερωμένο με την ετήσια απογραφή και τις μεταβολές μέχρι 31-12- 2015.

6. Για τους μετακινούμενους κτηνοτρόφους:

ι. Άδεια μετακίνησης προς θερινό βοσκότοπο ή βεβαίωση της αρμόδιας Κτηνιατρικής Υπηρεσίας της Περιφερειακής Ενότητας (Αγροτικό Κτηνιατρείο) από όπου γίνεται η μετακίνηση (υποβάλλεται ταυτόχρονα με την αίτηση).

ιι. Άδεια μετακίνησης από θερινό βοσκότοπο ή βεβαίωση της αρμόδιας Κτηνιατρικής Υπηρεσίας της Περιφερειακής Ενότητας (Αγροτικό Κτηνιατρείο) στον οποίο έχουν μεταβεί (υποβάλλεται εντός 10 εργάσιμων ημερών από τη συμπλήρωση της πεντάμηνης παραμονής).

7. Για τους νέους γεωργούς:

– Πράσινο πιστοποιητικό του Οργανισμού Δήμητρα (μόνο στην περίπτωση που είναι κάτοχοι του εν λόγω πιστοποιητικού).

8. Για τους Δασεργάτες ή Ρητινοσυλλέκτες/Ρητινεργάτες ή Υλοτόμους, Αλιεργάτες, Ιχθυεργάτες, Εργάτες γης, Σμυριδεργάτες, Μικροεπαγγελματίες μόνιμους κατοίκους Δημοτικών ή Τοπικών Κοινοτήτων πληθυσμού μέχρι 2.000 κατοίκων:

 Βεβαίωση ασφαλιστικού ταμείου ή φορέα εργασίας που να βεβαιώνει την ιδιότητα.

 Βεβαίωση από το Δήμαρχο ( ή από το Πρόεδρο της Κοινότητας στις περιπτώσεις των Κοινοτήτων που έχουν παραμείνει και μετά την εφαρμογή του ν.3852/10 ) ότι ο πληθυσμός της Δημοτικής ή Τοπικής Κοινότητας της μόνιμης κατοικίας και της έδρας της επιχείρησης του παραγωγού έχει πληθυσμό μικρότερο των 2.000 κατοίκων ή απόσπασμα από την υπ΄αριθμ.6519/12 Απόφαση της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής «Αποτελέσματα της απογραφής Πληθυσμού – κατοικιών 2011 που αφορούν στο Νόμιμο Πληθυσμό ( δημότες ) της χώρας» ( ΦΕΚ 2230 Β! 2012)

9. Για τους παραγωγούς που είχαν αποκλειστεί από το πρόγραμμα σύμφωνα με την υπ΄αριθμ. 280947/1982/2008 ΚΥΑ Κεφ. Δ! , αρ.9 , παρ. 1και 2 ισχύουν τα ακόλουθα:

Κατά το άρθρο 4 παρ. 1 εδ.α΄1 του Ν. 4043/2012 (ΦΕΚ Α 25), παραγράφεται το αξιόποινο και παύει η δίωξη των πταισμάτων και πλημμελημάτων, που έχουν τελεσθεί μέχρι 31-12 -2011 και κατά των οποίων ο νόμος απειλεί ποινή φυλάκισης μέχρι ένα έτος ή χρηματική ποινή ή και τις δύο ποινές. Κατά την παρ. 2 του ίδιου άρθρου, οι δικογραφίες που αφορούν τις προαναφερόμενες πράξεις τίθενται στο αρχείο με πράξη του αρμόδιου εισαγγελέα ή δημόσιου κατήγορου. Επομένως, οι παραγωγοί που εμπίπτουν στις διατάξεις αυτές, προκειμένου να αρθεί η αναστολή πληρωμής τους, οφείλουν να προσκομίσουν:

– Είτε Απόσπασμα απόφασης ποινικού δικαστηρίου για την υπό όρους παύση της ποινικής δίωξης κατά το άρθρο 4 του Ν. 4043/2012

– Είτε Βεβαίωση – πράξη του αρμόδιου εισαγγελέα από την οποία να προκύπτει ότι η υπόθεση έχει τεθεί στο αρχείο. Η βεβαίωση αυτή μπορεί, αναλόγως της πρακτικής κάθε Εισαγγελίας, να τίθεται και επί αντιγράφου του πρώτου φύλλου της δικογραφίας.

12 Για τους παραγωγούς που δηλώνουν φιλοξενούμενοι ως προς τη μόνιμη κατοικία:

– Αντίγραφο Ε1 του ιδιοκτήτη του σπιτιού όπου φιλοξενούνται προς απόδειξη του τόπου μόνιμης κατοικίας.

Διευκρινίζεται ότι :

α) το αντίγραφο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος (Ε1) του αιτούντος δεν είναι απαραίτητο να προσκομιστεί, (εφόσον πλέον είναι υποχρεωτική για όλους τους φορολογούμενους η ηλεκτρονική υποβολή των φορολογικών δηλώσεων ). Ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε θα έχει τη δυνατότητα της άμεσης ηλεκτρονικής πρόσβασης στα στοιχεία του Ε1 των αιτούντων παραγωγών μέσω ΚΕΠΥΟ.

β) Η απόφαση ένταξης στο Πρόγραμμα των Νέων Αγροτών δεν είναι απαραίτητο να προσκομιστεί δεδομένου ότι τηρείται σχετικό αρχείο στη βάση δεδομένων του Ο.Π.Σ.Α.Α , οπότε ο έλεγχος θα γίνεται μηχανογραφικά από τον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.

12. Προθεσμία υποβολής αιτήσεων ενίσχυσης/πληρωμής

Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων θα υποβάλλονται έως και τις 15 Μαΐου 2015 (2 Ιουνίου σύμφωνα με πληροφορίες agronews).

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται:

1. Στις Περιφερειακές Υπηρεσίες του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.

2. Στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας www.agrotikianaptixi.gr και του ΟΠΕΚΕΠΕ www.opekepe.gr.

πηγή : agronews

Πιστοποίηση αγροτών από ΕΛΓΟ για φυτοπροστατευτικά

Στις εκπαιδευτικές και ερευνητικές δομές του Οργανισμού ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ καθώς και σε περιφερειακές υπηρεσίες του ΥΠΑΠΕΝ, διευκρινίζει με σχετική ανακοίνωσή του το υπουργείο, ότι σύντομα θα πραγματοποιείται, μεταξύ άλλων, η διαδικασία πιστοποίησης των αγροτών στην Ορθολογική Χρήση Γεωργικών Φαρμάκων (ΟΧΓΦ), υπό την ευθύνη και την εποπτεία του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης.

 

Η διαδικασία πιστοποίησης θα περιλαμβάνει την παρακολούθηση εκπαιδευτικής διημερίδας ή ημερίδας και μετά την ολοκλήρωσή της θα ακολουθεί γραπτή εξέταση μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή σε προκαθορισμένες ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής, ενώ οι συμμετέχοντες δεν θα έχουν επιπλέον οικονομική επιβάρυνση, εκτός από το παράβολο των 25 ευρώ για τη συμμετοχή τους στις εξετάσεις.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την έναρξη της διαδικασίας πιστοποίησης στην ΟΧΓΦ μέσω του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν από την Τετάρτη 13-05-2015, να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του ΥΠΑΠΕΝ και του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ ή να επικοινωνούν με την Δ/νση Κατάρτισης στην Κεντρική Υπηρεσία του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ καθώς και τις περιφερειακές εκπαιδευτικές και ερευνητικές δομές του Οργανισμού.

 

 

πηγή : agronews

 

 

(Μεταβιβάσεις) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΣΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΒΑΣΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΟ 2015 ΚΑΙ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ

Μέχρι 15 Μαίου οι δηλώσεις για τις μεταβιβάσεις δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης του 2015.

Κατεβάστε την εγκύκλιο πατώντας εδώ egkuklios_metavolwn_07052015

Κατεβάστε τα υπόλοιπα έντυπα πατώντας το ανάλογο υπόδειγμα :

ypodeigma_10_07052015 ypodeigma_20_07052015 ypodeigma_

30_07052015 ypodeigma_40_07052015 ypodeigma

_50_07052015 ypodeigma_60_07052015 ypodeigma

_70_07052015

ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ.

Σύμφωνα με το άρθρο 12 της ΚΥΑ όλοι οι επαγγελματίες χρήστες γεωργικών φαρμάκων υποχρεούνται να κατέχουν το πιστοποιητικό ορθολογικής χρήσης από τις 26 Νοεμβρίου 2015 και μετά, προκειμένου να προμηθεύονται νόμιμα τα γεωργικά φάρμακα.   Με την ΚΥΑ 8197/90290/22-7-2013 (ΦΕΚ 1883/Β/2013) των υπουργών Υγείας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, έχει θεσπιστεί το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την ορθολογική χρήση των γεωργικών φαρμάκων (σε εφαρμογή της Οδηγίας 2009/128/ΕΚ).

ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΤΕΒΑΣΕΤΕ ΤΟ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ erotiseis pistopoiisis

ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ ONLINE TEST ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ TEST ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

πηγή : minagric

Δεν αναμένεται άλλη παράταση στην υποβολή αιτήσεων άδειας χρήσης νερού. Εξετάζεται το ενδεχόμενο μεταβατικού σταδίου με πολύ μικρά πρόστιμα

Την ανακοίνωση του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΑΠΕΝ) αναμένουν χιλιάδες αγρότες – κάτοχοι γεωτρήσεων (ενεργών σημείων υδροληψίας) – που δεν έχουν μέχρι σήμερα υποβάλει αίτηση χορήγησης άδειας χρήσης νερού (η καταληκτική ημερομηνία λήγει αύριο 30/4). Σε επικοινωνία που είχαμε με υπηρεσιακά στελέχη του Υπουργείου (μετά από δεκάδες τηλεφωνήματα αναγνωστών μας) μας έκαναν γνωστό ότι είναι εξαιρετικά απίθανο να δοθεί και νέα παράταση. Ένα τέτοιο ενδεχόμενο όπως μας εξηγούν δεν θα βοηθήσει στην συμμόρφωση των ενδιαφερομένων αφού παρά τις 5 μέχρι σήμερα παρατάσεις, μόνο το 10% των κατόχων γεωτρήσεων (που έχουν υποβάλλει αίτηση εγγραφής στο Εθνικό Μητρώο Σημείων Υδροληψίας) έχει καταθέσει αίτηση χορήγησης άδειας χρήσης νερού ώστε να είναι νόμιμη η χρήση της γεώτρησής τους. Όλοι αυτοί μετά την καταληκτική ημερομηνία κινδυνεύουν με πρόστιμα 3.000 – 5.000 ευρώ. «Στόχος του Υπουργείου είναι να βοηθήσουμε την κατάσταση διότι τα πρόστιμα είναι πάρα πολύ μεγάλα. Παράταση δεν θα θέλαμε να δώσουμε διότι πρόκειται για μια νομοθεσία που εκδόθηκε το 2011 και μέχρι σήμερα έχουν δοθεί αλλεπάλληλες παρατάσεις (5 μέχρι σήμερα). Παρόλα αυτά όμως οι κάτοχοι γεωτρήσεων που έχουν συμμορφωθεί είναι πάρα πολύ λίγοι και δεν ξεπερνούν το 10%», μας αναφέρουν υπηρεσιακά στελέχη του ΥΠΑΠΕΝ. Και προσθέτουν: «Κυρίως μας ενδιαφέρει να υπάρξει συμμόρφωση και όχι να συλλέγουμε πρόστιμα. Στην λογική αυτή μάλιστα εξετάζεται η μείωση των προστίμων σε ένα συμβολικό ποσό, μέχρι μια συγκεκριμένη ημερομηνία (έως τον Οκτώβριο ή τον Δεκέμβριο του 2015) από την οποία όμως μετά δεν υπάρχει περίπτωση να παρεκκλίνουμε και τα πρόστιμα για όσους δεν έχουν συμμορφωθεί θα επανέλθουν κανονικά». Σε ερώτησή μας σχετικά με τον αριθμό των κατόχων ενεργών σημείων υδροληψίας που μέχρι σήμερα (μια ημέρα πριν την καταληκτική ημερομηνία της 30ης Απριλίου) δεν έχουν καταθέσει την σχετική αίτηση από το ΥΠΑΠΕΝ μας ενημέρωσαν ότι ανέρχονται στους 200.000 περίπου

Τα δικαιολογητικά για την αίτηση χορήγησης άδειας χρήσης νερού

Σύμφωνα με την νομοθεσία για την πληρότητα του φακέλου που υποβάλλεται κανονικά μέχρι αύριο 30/4 απαιτούνται:

  • Αίτηση (έντυπη & ψηφιακή μορφή) συνοδευόμενη από 2 αντίγραφα.
  • Συντεταγμένες του σημείου υδροληψίας σε προβολικό σύστημα (ΕΣΓΑ87/WGS84)
  • Περιγράμματα με αριθμούς αγροτεμαχίων των εκτάσεων που αρδεύονται από την γεώτρηση (χάρτη κτηματολογίου ή αντίγραφο τοπογραφικού διαγράμματος ή απόσπασμα ορθοφωτοχάρτη ή εικόνα ψηφιακής εφαρμογής).

Πηγή : agrotypos

ΟΠΕΚΕΠΕ: Στους πιστοποιημένους φορείς για μεταβολές ή διορθώσεις των δηλώσεων ΟΣΔΕ 2015

Σχετικά με την υποβολή της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης για το έτος 2015 μέσω της on-line εφαρμογής υποβολής του πληροφοριακού συστήματος του ΟΠΕΚΕΠΕ, ο οργανισμός κάνει γνωστό ότι: Για οποιαδήποτε μεταβολή ή διόρθωση των υποβληθέντων στοιχείων της αίτησης μετά την οριστικοποίησή της, οι ενδιαφερόμενοι παραγωγοί θα πρέπει να απευθύνονται στους πιστοποιημένους φορείς Β’ – φορείς αποσφαλμάτωσης που υπάρχουν στην περιοχή που βρίσκεται η έδρα εκμετάλλευσής τους

 

 

Πηγή : agrotypos

Tιμές ανά ποιότητα καπνού που προτίθενται να υπογράψουν οι μεταποιητικές εταιρείες .

Σας γνωστοποιούμε τις τιμές ανά ποιότητα καπνού που

προτίθενται να υπογράψουν οι μεταποιητικές εταιρείες καπνού στις

Συμβάσεις Μελλοντικής Πώλησης καπνού εσοδείας 2015, ως ακολούθως

στον πίνακα :

kapna pinakas 2015

 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΠΑΚ – ΕΑΣ ΞΑΝΘΗΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ Π. ΜΙΧΑΗΛ