Όλα τα άρθρα του/της admin

Διανομή Ατομικών Βεβαιώσεων Καλλιέργειας Καπνού εσοδείας 2015

Η Ο.Π.Α.Κ. –Ε.Α.Σ. Ξάνθης ενημερώνει τους καπνοπαραγωγούς μέλη της Ο.Π.Α.Κ. , ότι από Τετάρτη 15-04-2015 θα προβεί στην διανομή Ατομικών Βεβαιώσεων Καλλιέργειας Καπνού εσοδείας 2015 .

1. Οι Ατομικές Βεβαιώσεις Καλλιέργειας Καπνού εσοδείας 2015 θα διανεμηθούν στους παραγωγούς.

2 . Οι παραγωγοί θα επιλέξουν την μεταποιητική εταιρεία καπνού (έμπορα) με την οποία επιθυμούν να συνάψουν σύμβαση καλλιέργειας καπνού και εκεί θα δώσουν την Ατομική Βεβαίωση Καλλιέργειας Καπνού εσοδείας 2015. Η Σύναψη των Συμβάσεων καπνού πραγματοποιείται έως 30-4-2015.

3 . Για την Ο.Π.Α.Κ.το μοναδικό στοιχείο για την επιλογή μεταποιητή εκ μέρους του παραγωγού αποτελεί η Ατομική Βεβαίωση Καλλιέργειας Καπνού εσοδείας 2015.

ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΠΑΚ – ΕΑΣ ΞΑΝΘΗΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ Π. ΜΙΧΑΗΛ

Από σήμερα και μέχρι τις 20/5 οι αιτήσεις για τις παροχές κατά της ανθρωπιστικής κρίσης.

Τα δικαιολογητικά για αίτηση εξισωτικής με τη δήλωση ΟΣΔΕ.

Τα δικαιολογητικά τα οποία είναι απαραίτητα για την υποβολή της δήλωσης είναι τα εξής:

Αντίγραφο της ετήσιας δήλωσης φορολογίας εισοδήματος (Ε1 2015).Σε περίπτωση φιλοξενίας το Ε1 2015 του ιδιοκτήτη του σπιτιού που φιλοξενείται.

Αντίγραφο του ετήσιου εκκαθαριστικού σημειώματος 2015 (σε περίπτωση που δεν είναι διαθέσιμο κατά την υποβολή , υποχρεούται να το προσκομίσει όταν είναι διαθέσιμο). Στην περίπτωση που δεν υποβάλλεται φορολογική δήλωση, υπεύθυνη δήλωση με βεβαίωση από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. ότι δεν υποχρεούται να υποβάλλει φορολογική δήλωση.

 

Άδεια μετακίνησης προς θερινό βοσκότοπο και από θερινό βοσκότοπο.

– Απόφαση ένταξης στο πρόγραμμα νέων αγροτών.

– Βεβαίωση ΠΕΙΡΑΙΩΣ ότι είναι διάδοχος γεωργός δικαιούχου πρόωρης σύνταξης και από ποιά ημερομηνία.

– Πράσινο Πιστοποιητικό του Οργανισμού «ΔΗΜΗΤΡΑ» εφόσον υπάρχει

Οι Δασεργάτες βεβαίωση ασφαλιστικού ταμείου ή φορέα εργασίας.

 

Αν δηλώνονται εισοδήματα από μισθωτές υπηρεσίες :

Βεβαίωση ασφαλιστικού ταμείου ή φορέα εργασίας σχετικά με τον αριθμό των ημερομισθίων.

– Βεβαίωση ασφαλιστικού ταμείου σχετικά με το είδος της σύνταξης που λαμβάνει ο αιτών/η αιτούσα (αν οι μισθωτές υπηρεσίες προέρχονται από συντάξεις)

– Βεβαίωση φορέα χορήγησης επιδομάτων (πολυτεκνίας, ανεργίας κ.λ.π) αν οι μισθωτές προέρχονται από επιδόματα.

 

Αν δηλώνονται εισοδήματα από εμπορικές επιχειρήσεις :

i) Αντίγραφο μηχανογραφικού δελτίου οικονομικών στοιχείων επιχειρήσεων& επιτηδευματιών (Ε3 2015)

ii) βεβαίωση έναρξης εργασιών φυσικού προσώπου επιτηδευματία

 

ΟΣΔΕ 2015 ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΝΙΑΙΑΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ 2015

 • Φωτοτυπία των 2 όψεων της αστυνομικής ταυτότητας (Μόνο σε περίπτωση υποβολής αίτησης για πρώτη φορά ή αλλαγής στοιχείων).
 • Φωτοτυπία βιβλιαρίου τραπέζης (Μόνο σε περίπτωση υποβολής αίτησης για πρώτη φορά ή αλλαγής στοιχείων).
 • Φωτοτυπία εκκαθαριστικού εφορίας ή φορολογικής δήλωσης (Μόνο σε περίπτωση υποβολής αίτησης για πρώτη φορά ή αλλαγής στοιχείων).
 • Φωτοτυπία βιβλιαρίου ασφάλισης και ΑΜΚΑ για τους ασφαλισμένους του ΟΓΑ.
 • Αντίγραφο του Ε9 για τα ιδιόκτητα αγροτεμάχια.
 1. Στην περίπτωση που τα αγροτεμάχια είναι στο Ε 9 του / της συζύγου απαιτείτε έντυπο δωρεάν παραχώρησης ή υπεύθυνη δήλωση ή ενοικιαστήριο με μηδενικό ποσό. Οποιοδήποτε έντυπο και αν προσκομίσει ο παραγωγός θα πρέπει να είναι θεωρημένο για το γνήσιο της υπογραφής.
 2. Συμβόλαιο στην περίπτωση που έχει κάνει πρόσφατη αγοραπωλησία και δεν έχει ακόμη ενημερώσει το Ε9.
 3. Εάν κάποιος έχει πεθάνει και οι κληρονόμοι δεν έχουν κάνει ακόμη αποδοχή κληρονομιάς, τότε ως δικαιολογητικό θα πρέπει να προσκομίζεται το Ε9 του αποβιώσαντα καθώς και το πιστοποιητικό πλησιεστέρων συγγενών.
 • Θεωρημένα ενοικιαστήρια για τα ενοικιαζόμενα αγροτεμάχια.

Η αναγραφή των Α.Φ.Μ. ιδιοκτήτη και ενοικιαστή είναι απαραίτητη και πρέπει να δοθεί    ιδιαίτερη προσοχή στις ημερομηνίες ώστε το διάστημα που αφορούν να είναι τουλάχιστον εννέα ( 9 ) μήνες. Σε περίπτωση που οι Α.Φ.Μ είναι λάθος ο παραγωγός δεν πληρώνεται για αυτό το αγροτεμάχιο.

 • Αποδεικτικά χρήσης πιστοποιημένου σπόρου ( τιμολόγια και καρτέλες ) για την καλλιέργεια βαμβακιού, σκληρού σίτου.
 • Αντίγραφο του μητρώου κτηνοτροφικής εκμετάλλευσης πρόσφατα ενημερωμένο από το κτηνιατρείο.
 • Δελτίο Εμβολιασμού Αιγοπροβάτων .
 • Ελαιοκομικό μητρώο και αν η ελαιοκαλλιέργεια είναι βιολογική πιστοποιητικά έγγραφα.
 • Συμβάσεις για την καλλιέργεια ενεργειακών φυτών, και γεώμηλων αμυλοποιίας, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στις σχετικές ΚΥΑ.
 • Αν ο παραγωγός συμμετέχει σε πρόγραμμα (π.χ. βιολογικής γεωργίας, νέων αγροτών, πρόωρη συνταξιοδότησης) την ένταξη και το πρόγραμμα.
 • Από 1.1.2010 οι γεωργοί που αρδεύουν τις καλλιέργειές τους θα πρέπει να τηρούν τις διαδικασίες έγκρισης χρήσης νερού προς άρδευση.

  Για αλλαγές στην περυσινή δήλωση του Μητρώου Αγροτών απαιτούνται φωτοαντίγραφα των αδειών από τα νεοαποκτηθέντα πάγια (γεωργικούς ελκυστήρες, αλωνιστικές μηχανές, αποθήκες, στάβλους, γεωτρήσεις, κτλ.). Για το σωστό εντοπισμό των αγροτεμαχίων ο παραγωγός θα πρέπει να προσκομίσει οποιοδήποτε έγγραφο μπορεί να βοηθήσει(π.χ. τοπογραφικά σημειώματα, αποκόμματα χαρτών, τίτλους  ιδιοκτησίας).